Prof. Paweł Murawa

Fundacja, którą powołaliśmy nosi imię wybitnego chirurga onkologa Pana prof. dr hab. n. med. Pawła Murawy. Profesor Paweł Murawa wniósł ogromny wkład w rozwój polskiej chirurgii onkologicznej. Dowodem tego jest bogaty życiorys zawodowy.

Pan profesor Paweł Murawa Ukończył Akademię Medyczną im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w latach 1964-1970. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1970. Tytuły naukowe zdobył: w 1977 – dr n. med., w 1994 – dr hab. n. med., a w 2001 nadanie stopnia profesora- styczeń 2001.

Kariera zawodowa naszego patrona rozpoczęła się w 1970 roku:

 • 1970-1975 asystent chirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Onkologicznym w Poznaniu (Ordynator prof. dr. hab. Czesław Wojnerowicz)
 • 1974-1975 Wicedyrektor ds. Lecznictwa Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
 • 1975-1988 Szpital im. Franciszka Raszei w Poznaniu, starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej (ordynator prof. dr. Jan Fibak).
 • 1975-1988 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ Poznań- Jeżyce
 • 1984-1985- Stypendysta w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń Klinikum Steglizt Wolnego Uniwersytetu Berlin Zachodni (dyr. prof. Rudolf Haring)
 • 1988-2016 (przejście na emeryturę) Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej I w Wielkopolskim Centrum Onkologii, ul. Garbary 15 Poznań
 • Od 19 czerwca 2006 roku zatrudniony na stanowisku profesora w Zakładzie Patologii Nowotworów Katedry Onkologii na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 Ogromne znaczenie mają również pełnione przez Pana profesora dodatkowe funkcje:

 1. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej od 1989 roku przez           wiele kolejnych kadencji i Prezes PTCHO w latach 1998-2000 i 2002-2004 (jedyna osoba       dwukrotnie pełniąca funkcję prezesa Towarzystwa)
 2. Członek Zarządu European Society of Surgical Oncology (ESSO) od 2004 do 2006 roku (pierwszy przedstawiciel Polski w Europejskich Strukturach Chirurgii Onkologicznej)
 3. Członek European Society of Mastology (EUSOMA).
 4. Członek Komitetów Naukowych Międzynarodowych Zjazdów ESSO w Wenecji i Hadze.
 5. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Raka Żołądka organizowanego w Krakowie w roku 2009.
 6. Członek European Organization for Research and Treatment Melanoma Group (EORTC).
 7. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich.
 8. Założyciel Polskiego Towarzystwa do Badań Naukowych nad Rakiem Gruczołu Piersiowego.
 9. Ekspert z ramienia ESSO ds. chirurgii onkologicznej w Organization of European Cancer Institue (OECI) od 2005 roku.
 10. Delegat Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej ds. opracowania standardów diagnostyki i leczenia nowotworów w Polsce.
 1. Konsultant ds. Chirurgii Onkologicznej województwa wielkopolskiego i lubuskiego – do czasu przejścia na emeryturę.
 2. Ekspert Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ds. chirurgii onkologicznej.
 3. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki od 1994 roku.
 4. Członek Komitetu Naukowego „Współczesna Onkologia” oraz „Reporst of Practical Oncology and Radiotherapy”.
 5. Członek Komitetu Naukowego wielu zjazdów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz I i II Zjazdu Onkologii Polskiej.
 6. Członek Kolegium Redakcyjnego „Advances in Clinical and Experimental Medicine”.
 7. Przewodniczący Zespołu zajmującego się wdrożeniem radioterapii śródoperacyjnej.
 8. Organizator Zespołu Interdyscyplinarnego ds. leczenia raka gruczołu piersiowego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
 9. Członek Zespołu Eksperckiego do prac nad Centralną Bazą Świadczeń  Opieki Zdrowotnej w dziedzinie chirurgii onkologicznej – I etap tworzenia koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykształcił i wypromował wielu chirurgów onkologów regionu wielkopolskiego, o czym  świadczy znakomita praca dydaktyczna:

 • Nauczanie studentów AM w Poznaniu 1975-1984 w ramach Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia.
 • W latach 1976-1988 ćwiczenia i lektoraty dla studentów medycyny w ramach Zespołu Dydaktycznego prof. dr. Hab. J. Fibaka.
 • Udział w komisjach kongresów studenckich towarzystw naukowych.
 • Promotor wielu ukończonych doktoratów.
 • Recenzent oceny wielu dorobków naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych na stopień dr habilitowanego i na stopień profesora.
 • Wielokrotny udział w komisjach I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej i II stopnia z chirurgii onkologicznej.
 • Cykliczne zajęcia teoretyczne i praktyczne dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego I organizowane przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z zakresu chirurgii onkologicznej
 • Pod kierunkiem prof. Pawła Murawy specjalizacje I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej ukończyło 4 lekarzy, a II stopnia z chirurgii onkologicznej 25 lekarzy. Staże cząstkowe w ramach specjalizacji odbyło w oddziale ponad 50 lekarzy.
 • Wykładowca na kursach specjalizacyjnych nt. „Współczesnych zasad rozpoznawania i leczenia wybranych nowotworów złośliwych” organizowanych przez Katedrę Onkologii AM w Poznaniu.
 • Zajęcia dla studentów Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu z zakresu chirurgii i onkologii klinicznej (od 2005-2016 roku).
 • Zajęcia dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego z zakresu chirurgii i onkologii klinicznej. (od lutego 2006-2016).
 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne z chirurgii onkologicznej w ramach (Elective course in oncology for medical students) organizowane przez European Cancer Organisation przez wiele lat do roku 2009

Na tym nie koniec. Należy tutaj dodać inne osiągnięcia zawodowe:

 • Kierownik projektu KBN 4 136 14- Przygotowanie szczepionki przeciwko czerniakowi złośliwemu dla II fazy prób klinicznych.
 • Udział w projekcie KBN- rak przełyku (prof. Misiuna, Lublin).
 • Udział w projekcie KBN- leczenie raka odbytnicy (pod kierunkiem prof. M. Nowackiego).
 • Udział w forum tworzenia Federacji Towarzystw Onkologicznych, Kraków 2000.
 • Reprezentant WCO na spotkaniu OECI Meeting w Kopenhadze, czerwiec 2007.
 • Uczestnik w spotkaniach Rejestru Klinicznego GIST, Centrum Onkologii w Warszawie.
 • Uczestnik OECI Scientific Conference and General Assembly, Combating Inqualites in Cancer Prevetion and Care, 27-28 maja 2005, Ateny
 • Udział w szkoleniu Innovation Meet z zakresie hemostatyki powierzchniowej, 3-4.11.2007, Gothenborrg, Szwecja.
 • Uczestnik ISIORT 2008 5th International Conference of the International Society of Intraoperative Radiation Therapy, 10- 13 czerwiec 2008, Madryt.
 • Projekt KBN NN401030537/2009 Wykorzystanie nanodektora (funkcjonalno- strukturalny cewnik do izolacji in vivo komórek nowotworowych z krwi obwodowej u chorych z rakiem piersi. (Murawa Paweł, Murawa Dawid, Maciej Zabel, Karolina Olejniczak)
 • Organizacja IV Zjazdy i XV Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej „Nowotwory skóry i tkanek miękkich” (Poznań 14-17 maja 1998 roku).
 • 1999- współpraca w organizacji V zjazdu PTCHO we Wrocławiu.
 • 2000- współpraca w organizacji VI Zjazdu PTCHO w Krakowie.
 • 2001- współpraca w organizacji VI Zjazdu PTCHO w Warszawie.
 • 2002- współpraca w organizacji VIII Zjazdu PTCHO w Ustce
 • Członek Komitetu Naukowego Konferencji „Wybrane problemy współczesnego leczenia raka piersi”, maj 2002, Nałęczów.
 • Prelegent na Sympozjum „Poznań- Berlin Tumors of female genital organs – diagnosis and treatment”, wystąpienie nt. „In situ carcinoma of the breast- clinical aspects”, kwiecień, 2002.
 • Organizator Sesji Naukowej „Nowotwory żołądka” IV Karpackie Dni Onkologiczne, 25.IV.2003, Krasiczyn k/Przemyśla.
 • Przewodniczący Sesji, Członek Komitetu Naukowego Konferencji „diagnostyka Raka Piersi” (kwiecień 2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2009) Falenty k/ Warszawy.
 • Gość specjalny III Łódzkich Dni Onkologicznych- Konferencja Naukowo- Szkoleniowa pt. „Niektóre aspekty diagnostyki i leczenia w czerniaku”, 29.III.2003 Łódź.
 • 2003- współpraca w organizacji IX Zjazdu PTCHO, Przewodniczący Sesji Naukowo- Szkoleniowej Rak, 23-25.V.2003, Kielce.
 • 2003- współpraca w organizacji Konferencji z okazji 50-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii- „Współczesne Osiągnięcia w Onkologii”.
 • Prelegent na Sympozjum „Sutek w życiu kobiety” prezentacja pt. „ Miniinwazyjne metody w diagnostyce raka gruczołu piersiowego- stereotaktyczna biopsja mammotomiczna i węzeł w raku GP”, 16.X.2003, Poznań.
 • 23-25.IX.2004 Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowego Sympozjum Trzustkowego, Ustroń.
 • 2004 organizacja I Sympozjum Naukowego- Szkoleniowego Węzeł Wartowniczy (Sentinel Node Poznań 2004) w Poznaniu.
 • Członek Komitetu Naukowego XI Zjazdu PTCHO, 19-21.V.2004 Zakopane.
 • Przewodniczący Seminarium Naukowego XI Zjazdu PTCHO, 19-21.V.2005, Płock.
 • Organizator Sympozjum Naukowego z okazji 100-letniej rocznicy śmierci Jana Mikulicza- Radeckiego poświęcone technikom miniinwazyjnym w chirurgii (ultrasonografia endoskopowa, pararoskopia), 31 marzec- 1 kwiecień 2006, Poznań.
 • Organizator II Sympozjum Węzła Chłonnego Wartowniczego podczas XII Zjazdu PTCHO, 18-20.V.2006, Łódź.
 • Wykład inauguracyjny pt. ”Filozofia koncepcji węzła wartowniczego w Onkologii” IV Miedziane Wiosenne Warsztaty Onkologiczne, 26-27.V.2006, Lublin oraz wykład „BCT- zasady postepowania chirurgicznego”.
 • Członek Komitetu Naukowego IV Usteckich Dni Onkologicznych, 31.VIII- 2IX.2007 „Rak tarczycy, powikłania leczenia onkologicznego w Łebie.
 • Członek Komitetu Narodowego i Przewodniczący Sesji „Nowe techniki i technologie na użytek chirurgii i zastosowania endoskopii, ultrasonografii, radionawigacji i innych technik obrazowania w schorzeniach chirurgicznych”, 63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, 12-15.IX.2007, Poznań.
 • 5- listopada 2008 Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji „Jakość leczenia onkologicznego” MTP w Poznaniu
 • Organizator „Transmisji na żywo z operacji raka odbytnicy z udziałem wybitnego chirurga prof. Richarda Jamesa Heald’a z (Pelican Cancer Foundation, Basingstoke, Anglia) podczas Konferencji „ Jakość leczenia onkologicznego” 5 listopada 2008, WCO, Poznań.
 • Przewodniczący Sesji „Radioterapia śródoperacyjna w chirurgii onkologicznej”, XXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa i XV Zjazd PICHO 21- 23 maj, Lublin.
 • Członek Rady Naukowej oraz Wykładowca II Kongresu Współczesnej Onkologii- Nowotwory Wyzwaniem XXI wieku, Poznań, 22-24 kwietnia 2010r.
 • Uczestnik 3rd International Sentinel Node congress, 2002, Yokohama, Japonia. Prezentacja plakatowa „Lymphatic mapping and SNB in patients with operable breast cancer”.
 • Uczestnik 9th Conference on cancer Therpy, October, 2002, Princeton, New Jersey; prezentacja „Intraperitoneal administration of radiolebelld monoclonal antibody pemtumomab 9 Yttrium-90 HMFG) in gastric cancer”.
 • Prelegent dwóch prezentacji (Mammotom biopsy in breast cancer, SNB in breast oncology), 6-9.III.2003, Los Angeles.
 • Członek Komitetu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej podczas Europejskiego Kongresu Chirurgii Onkologicznej; Przewodniczący Sesji „Surgical techniques”, 12th Congress of the European Society of Surgical Oncology.
 • Prezentacja ustna: „Axilla: SN, when can avoid axillary?”
 • Prezentacja plakatowa: „Lymphatic mapping and SNB patients with operable breast cancer”.31.III-3.IV.2004, Budapeszt.
 • Uczestnik Interamerican Breast Cancer Conference, 27-29.VII, 2006, Cancun, Meksyk.
 • Członek Zarządu ESSO, uczestnik ECCO 14 European Cancer Conference, 23-27.IX.2007, Barcelona.
 • Uczestnik 2008 Gastrointestinal Cancers Symposium, styczeń 2008, Orlando, USA.
 • Członek Komitetu Naukowego oraz Przewodniczący Sesji- Breast III, ESSO 2008, 14th Congress of the European Society of Surgical Oncology, 10- 12.IX.2008 Haga
 • Uczestnik RSNA 2008, Personal Learning In the Global Community, 94th Scientific Assembly and Annual Meeting, 30.11-5.12, Chicago, USA.

Wykłady dedykowane prof. Tadeuszowi Koszarowskiemu wygłoszone przez prof. Pawła Murawę:

 1. „W trosce o standard leczenia raka piersi”. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Wrocław 1999 r.
 2. „Perspektywy chirurgii onkologicznej progu nowego millenium” VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kraków 2000.
 3. Zapewnienie jakości w chirurgii- istotny element skojarzonego leczenia onkologicznego”. X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, i XXI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa- Zakopane 2004.


Współpraca naukowa z innymi jednostkami:

 • Katedra Biochemii Klinicznej AM w Poznaniu projekt pt. „Ocena zależności między całkowitym tanem oksydacyjnym osocza (TAS), a obecnością receptorów estrogenowych w tkance nowotworowej u kobiet z rakiem piersi”
 • Katedra Onkologii AM w Poznaniu projekt dotyczący znaczenia badań immunohistochemicznych w wykrywaniu mikroprzerzutów do węzła wartownika w rak jelita grubego.
 • Katedra Histologii AM we Wrocławiu projekt pt. „Białko RIL jako czynnik prognostyczny w raku gruczołu piersiowego”.
 • Zakład Genetyki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu pt. „ Stopień metyzacji DNA, a stopień złośliwości nowotworu raka piersi i raku jelita grubego.”
 • Klinika Chirurgii Ogólnej Onkologicznej- the Humboldt- Univerity of Belin Robert Rossle Hospital and Tumor Institute Universitatsklinkum Charite der HU Berlin, projekt pt. „Ernst von Leyden stypendium” (Berliner Krebs Gesselsschaft) „ Optimierung der Matestasen im Sentiel Lymphkonten durch MRS und rapid RT-PCR”

Szkolenia za granicą:

 • 1975 Szkolenie 3 miesięczne w Centrum Onkologii, Norwegia.
 • 1984-1985 roczne szkolenie w Klinice Steglitz, Wolny Uniwersytet w Berlinie Zachodnim.
 • 1- 3 September, 1999, International Sympozjum Multidisciplinary Approach to Breast Casncer Diagnosis. European Surgical Institute, Hamburg, Germany.
 • 22- 24 November, 1999. Laparoscopic Colorectal Surgery: Entering the Nem Milleniuum, European Surgical Institute, Hamburg (Germany).
 • 2000, Apri 4- 7 Mammotest Plus Aplication Trainnig Couse, przeprowadzone w Poznaniu przez Fisher Imaging Europe GmbH.
 • 2000, Febuary 14- 18 Breast Imaging and Intervention in 21 Century Conference, Florida, USA.
 • 19 grudnia 2008 szkolenie z zakresu radioterapii śródoperacyjnej w Antwerpii, Belgia.

Międzynarodowe badania naukowe:

 • 1999-2001 badanie no. 198-135- A randomised phase II/III trial SCH54031 PEG Interferon alfa 2b vs. Intron A as adjuvant therpy for melanoma.
 • 2001-2003 EORTC badanie no. 18991- Adjuvant PEG Intron treatment in stage III melanoma.
 • 2002-2003 TRAGET- 1 badanie- Trageted antibody radioimmunotherapy gastric evaluation trial: a phase II study on the safety, tolerability and efficacy of Theragyn in the adjunctive treatment of gastric cancer.
 • 2001-2002 EORTC badanie no 18986- Adjuvant Themozolomide treatment in patent with brain metastases in melanoma malignum disease.
 • 2002-2003 badanie co CT 1014- Melanoma cel line collection
 • 2002-2003 badanie- A randomized placebo controlled Study of OSI- 774 (Taraceva) plus Gemcytabina in patients with locally advanced, unresectableor metastatic pancreatic cancer.
 • EORTC no 18961- Adjuvant Ganglioside GM2-KLH/QA-21 vaccination treatment in II stage melanoma patients.
 • EORTC- Amors badanie no 10981-22022- After mapping of the axilla: radiotherpy or surgery?
 • Klinika Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego- Centrum Onkologii w Warszawie, program badawczy porównujący wyniki leczenia raka odbytnicy w zależności metody radioterapii przedoperacyjnej.
 • Faza II/III study- positive cancer patients with symptomatic maligant ascites.
 • Nr BNIT-BR-001. Badanie fazy 1 stałej dawki MVA-BN-HER2 w skojarzeniu z chemioterapią I lub II rzutu pacjentek z HER-2 pozytywnym przerzutowym rakiem sutka.
 • A Phase III randomisted multicentre, double-blind, therapeutic equivalence study of biosimilar G-CFS (Pliva- Mayne filigrastim) verus Neupogen (filigrastim- Amgen) in subject receiving doxorubicin and docetaxel as combination therapy for breast cancer” GCF071.
 • Projekt KBN 4P05B13614- Przygotowanie szczepionki przeciwko czerniakowi złośliwemu dla II fazy prób klinicznych.
 • Projekt KBN „ Znaczenie biopsji węzła wartownika dla określenia stopnia zaawansowania procesu nowotworowego u chorych z rakiem jelita grubego. Wpływ adjuwantowej chemioterapii na wyniki odległe u chorych z wykrytymi mikroprzerzutami w węzłach wartowniczych.
 • MAGE 3-AS15 MEL-001(MET) (111476) Badanie fazy II prowadzone metodą otwartą, w jednym ramieniu leczenia, w celu oceny aktywności recMAGE-A3 + AS15 u pacjentów z nieoperacyjnym, MAGE3- pozytywnym przerzutowym czerniakiem skóry.
 • MAGE3-AS15-MEL-005 (ADJ) (111482) Randomizowane badanie Fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo w celu oceny skuteczności recMAGE-A3 + AS15 ASCI jako leczenia adjuwantowego u pacjentów pooperacyjnym usunięciu MAGE3- pozytywnego czerniaka w III stopniu zaawansowania.
 • Badanie fazy III, porównujące leczenie Erb-B2 dodatniego, zaawansowanego lub przerzutowego gruczołaka żołądka, przełyku lub połączenia żołądkowo- przełykowego za pomocą schematu kapecytabina + oksyliplatyna z leczeniem kapcytabina + oksaliplatyna + lapatinib, badanie EGF110656.
 • Protocol MEK 114267, a phase III randomized, open-label study comparing GSK 1120212 to chemiotherapy in subject with advanced or metastatic BRAF V600E/K mutation positive melanoma.
 • Badanie fazy III- porównujące leczenie ERB-B2 dodatniego, zaawansowanego lub przerzutowego gruczołaka żołądka, przełyku lub połączenia żołądkowego- przełykowego za kapecytabina + oksyliplatyna z leczeniem kapecytabina + oksaliplatyna + lapatinib.

Istotne jest również to, że Pan profesor uzyskał bardzo ważne odznaczenia:

 • „Złoty Krzyż Zasługi” nadany przez Prezydenta RP
 • Lider Pracy Organicznej (tytuł nadany przez Towarzystwo Hipolita Cegielskiego (2004).
 • Zasłużony pracownik Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”.
 • Medal za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (maj 2005).
 • Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (2009).
Click to access the login or register cheese

Formularz kontaktowy